www.receptzadobrufirmu.rs

Kontrola poslovanja

poslovni konsalting, kontrola poslovanja

Već smo rekli da su dve stvari bitne da bi firma dobro poslovala:

Kod poslova koji već postoje,tj. kod firmi koje već rade, prioritet predstavlja kontrola poslovanja – da bi smo znali kako poslujemo i da li se posao odvija onako kako smo planirali. To radimo uz pomoć analize poslovanja, definisanja poslovnih procedura, uvođenjem različitih standarda poslovanja, normativa različitih poslova, pravljenjem planova poslovanja i kontrolom realizacije tih planova i sl..

Naučite ključne veštine za poslovni uspeh!

Kontrola poslovanja preduzeća vrši se neposredno od strane direktora preduzeća, kada je nivo poslovanja takav da je to moguće, jer u takvom preduzeću direktor donosi sve bitne odluke i u potpunosti kontroliše sva dešavanja u preduzeću.

Kada zbog velikog obima poslovnih aktivnosti i složene organizacije posla više nije moguće neposredno kontrolisanje poslovanja od strane direktora preduzeća, koriste se poslovni softveri koji su danas u širokoj upotrebi u svakodnevnom poslovanju, kao što su različiti finansijski softveri, ERP softveri, CRM softveri, zatim Microsoft Office programi (Microsoft Excel, Microsoft Outlook – program za slanje mail-ova, itd.), koji najčešće u potpunosti zadovoljavaju potrebu kontrole poslovanja preduzeća.

Imati bazu podataka o svojim aktivnim i potencijalnim kupcima danas više nije konkurentska prednost, ali ako tu bazu nemate, onda imate veliki problem.

U situacijama kada ovi softveri ne zadovoljavaju u potpunosti potrebe preduzeća sa složenim nivoom poslovanja, mogu da se koriste specijalizovani poslovni softveri za kontrolu poslovanja, koji moraju da obezbede dovoljno detaljne i kvalitetne analize poslovanja preduzeća, tako da prate i analiziraju troškove i prihode preduzeća na nivou vrsta proizvoda i usluga (profitnih centara).

Ovi poslovni softveri omogućavaju analiziranje prihoda i troškova na nivou profitnog centra, sektora, itd. i daju analizu vrste troškova, poslova, vremena, tržišta.

Softveri za analizu poslovanja omogućavaju da periodično pratimo i upoređujemo poslovne aktivnosti preduzeća sa planiranim ili prethodnim aktivnostima.

Analiza prihoda se vrši po kupcima, sezoni, vrsti robe ili prema nekim drugim kriterijumima koji se unapred definišu kao strateški kriterijumi.

Analiza troškova se vrši na nivou celokupnog preduzeća ili određenog sektora, prema vrsti troškova, dobavljačima, periodima, vrstama proizvoda i prema nekom drugom kriterijumu, važnom za analizu poslovanja preduzeća. Ovi softveri se prilagođavaju potrebama preduzeća, a ne obrnuto. Slični softveri predstavljaju standard poslovanja stranih firmi i oni nesporno olakšavaju rad menadžmentu, a samim tim podižu i celokupno poslovanje na jedan viši nivo.

Kvalitetno korišćenje vremena je od ogromne važnosti za menadžment, jer ukoliko ga koristi neplanski i neorganizovano, izvesno je da će se to odraziti u vidu nekvalitetnog poslovanja preduzeća.

btm

Uloga

Uloga praktičnih sistema za kontrolu poslovanja je da automatizuju radne procese, kao i da omoguće njihovo što bolje izvršavanje i kontrolu. Osim što se posao obavlja bolje i lakše, ovi sistemi omogućavaju menadžmentu da se bavi svojim osnovnim poslom – dobrom realizacijom poslovanja preduzeća na tržištu, kao i razvojem preduzeća.

Prihvatanje sistemski organizovanog poslovanja preduzeća kao jedinog ispravnog i mogućeg rešenja, podrazumeva jasno postavljenu hijerarhijsku strukturu zaposlenih u preduzeću, kao i unapred isplanirane i kontrolisane poslovne procese.

Alati pomoću kojih se tehnološki realizuje kontrola poslovanja predstavljaju standard poslovanja u svetu, jer se njihovom primenom, na konkretan i unapred precizno definisan način, kompletno poslovanje firme stavlja pod kontrolu, čime se stvaraju preduslovi za dalje korake ka uspostavljanju dobro organizovane firme.

Kada postoji odsustvo kvalitetne kontrole poslovanja u preduzeću, direktor to oseća kao veliki problem u svom poslovanju, jer prioritet posla svakog direktora je da bude siguran šta mu se dešava u firmi, da li je posao pod kontrolom, da su svi podaci o poslovanju tačni, da je roba i imovina pod kontrolom, da postoji sistem koji štiti firmu od svih štetnih ponašanja kako zaposlenih tako i drugih partnera u poslu, da ima precizne, ažurne, i raznovrsne podatke o svom poslovanju, tako i o dešavanju na tržištu.

NUDIM VAM BESPLATNU OSNOVNU ANALIZU POSLOVANJA VAŠEG PREDUZEĆA

Pravac

Osnovne pravce organizacije i kontrole poslovanja moguće je postaviti uz pomoć poslovnih softvera koji uspostavljaju standarde poslovne komunikacije u preduzeću, kao i praćenje prihoda i rashoda konkretnog preduzeća (što predstavlja standard u poslovanju firmi svuda u svetu), tako da na taj način rešavaju dva najveća problema u preduzeću – organizaciju i kontrolu, jer omogućavaju praćenje dešavanja u preduzeću, kontrolu realizacije zadataka i planova, kao i dovođenje usvojenih poslovnih procedura do nivoa automatizacije, što menadžmentu po prvi put stvara normalne uslove za rad.

Poslovni softveri su samo alati koji nam pomažu da uradimo najbitniju stvar u poslu, a to je da poslovanje stavimo pod kontrolu (ukoliko to možemo da uradimo i bez pomoći ovih softvera, onda nema potrebe za njima), ali mi svakako moramo da znamo kako poslujemo, koliki su nam prihodi i troškovi, moramo da znamo sa sigurnošću da naša organizacija onemogućava štetna ponašanja zaposlenih, moramo da znamo šta se dešava na tržištu – kako bi smo na bazi toga napravili kvalitetne poslovne planove i pratili njihovu realizaciju, kako bi smo nagrađivali zaposlene zaslužne za njihovu realizaciju i sl.

Sve ovo predstavlja osnovne uslove da bismo mogli da kažemo da vodimo poslovanje neke firme, bez toga je sve manje-više puka sreća i sticaj okolnosti.

Nažalost sama kontrola posla nije dovoljna da bismo imali firmu koja dobro posluje, jer možemo besprekorno da kontrolišemo posao, a da on ipak bude neuspešan i nekonkurentan.

Preduzetništvo predstavlja onaj drugi deo koji istovremeno moramo da radimo na najbolji mogući način i da donosimo konkretne odluke, kroz nove proizvode i usluge koje nudimo kupcima.

home1

UVEK MOŽEMO PORAZGOVARATI O POSLU, JER JE MENI TO ZADOVOLJSTVO.

Naučite ključne veštine za poslovni uspeh!