Kontrola poslovanja

Već smo rekli da su dve stvari bitne da bi firma dobro poslovala:

  • Kontrola poslovanja
  • Preduzetništvo

Kako da ih sprovedemo u stvarnost i kako da oni postanu praksa i standard poslovanja govorićemo u narednom delu.

Kontrola poslovanja preduzeća vrši se neposredno od strane direktora preduzeća, kada je nivo poslovanja takav da je to moguće, jer u takvom preduzeću direktor donosi sve bitne odluke i u potpunosti kontroliše sva dešavanja u preduzeću.

Kada zbog velikog obima poslovnih aktivnosti i složene organizacije posla više nije moguće neposredno kontrolisanje poslovanja od strane direktora preduzeća, koriste se poslovni softveri koji su danas u širokoj upotrebi u svakodnevnom poslovanju, kao što su različiti finansijski softveri, zatim Microsoft Office programi (Microsoft Excel, Microsoft Outlook – program za slanje mail-ova, itd.), koji najčešće u potpunosti zadovoljavaju potrebu kontrole poslovanja preduzeća.

U situacijama kada ovi softveri ne zadovoljavaju u potpunosti potrebe preduzeća sa složenim nivoom poslovanja, mogu da se koriste specijalizovani softveri za kontrolu poslovanja, o kojima će ovde biti reči.

Kvalitetno korišćenje vremena je od ogromne važnosti za menadžment, jer ukoliko ga koristi neplanski i neorganizovano, izvesno je da će se to odraziti u vidu nekvalitetnog poslovanja preduzeća.

Uloga praktičnih sistema za kontrolu poslovanja je da automatizuju radne procese, kao i da omoguće njihovo što bolje izvršavanje i kontrolu. Osim što se posao obavlja bolje i lakše, ovi sistemi omogućavaju menadžmentu da se bavi svojim osnovnim poslom – dobrom realizacijom poslovanja preduzeća na tržištu, kao i razvojem preduzeća.

Prihvatanje sistemski organizovanog poslovanja preduzeća kao jedinog ispravnog i mogućeg rešenja, podrazumeva jasno postavljenu hijerarhijsku strukturu zaposlenih u preduzeću, kao i unapred isplanirane i kontrolisane poslovne procese.

Alati pomoću kojih se tehnološki realizuje kontrola poslovanja predstavljaju standard poslovanja u svetu, jer se njihovom primenom, na konkretan i unapred precizno definisan način, kompletno poslovanje firme stavlja pod kontrolu, čime se stvaraju preduslovi za dalje korake ka uspostavljanju dobro organizovane firme.

Kada postoji odsustvo kvalitetne kontrole poslovanja u preduzeću, direktor to oseća kao veliki problem u svom poslovanju, međutim niko mu ne nudi pomoć kako da uspostavi kontrolu poslovanja u svom preduzeću i kako da se poslovanje tog preduzeća što kvalitetnije realizuje na tržištu.

Osnovne pravce organizacije i kontrole poslovanja moguće je postaviti uz pomoć softvera koji uspostavljaju standarde poslovne komunikacije u preduzeću, kao i praćenje prihoda i rashoda konkretnog preduzeća (što predstavlja standard u poslovanju firmi svuda u svetu).

Ovi softveri rešavaju dva najveća problema u preduzeću – organizaciju i kontrolu, jer omogućavaju praćenje dešavanja u preduzeću, kontrolu realizacije zadataka i planova, kao i dovođenje usvojenih poslovnih procedura do nivoa automatizacije, što menadžmentu po prvi put stvara normalne uslove za rad.

Korišćenje ovih softvera putem interneta i mobilne telefonije daje menadžmentu novi kvalitet poslovanja.

 

Američka poslovica

Biznis je kao teranje bicikla. Ili teraš ili padaš.

Tag Short

Tajna uspeha svakoga od nas se nalazi u našim dnevnim planovima i aktivnostima.

Harry Burns

Dobar menadžer je onaj koji ne brine o svojoj karijeri, već o karijeri onih koji za njega rade.

Read more